رشد مفاهيم پيش از عدد (Pre-number concepts):

( مفهوم اندازه) بزرگ کوچک همانند
(مفهوم طول) دراز کوتاه همانند
(مفهوم وزن) سنگين سبک همانند
(مفهوم ارتفاع) بلند کوتاه همانند
(مفهوم ضخامت) چاق (کلفت) لاغر ( نازک) همانند
( مفهوم قطر) پهن باريک همانند
(مفهوم مقدار، کميت) بيشتر کمتر همانند
(مفهوم فاصله) دور نزديک همانند


۳-۴ ساله‌ها:

- بايد بتواند بين اشياى کوچک و بزرگ تفکيک قايل شود و اشياى هم‌ اندازه را مطابقت دهد.


- بايد بتواند از کلمات بزرگ و کوچک به نحو درست استفاده کند.


۴-۵ ساله‌ها:

بايد بتواند اشيا را به ترتيب اندازه قرار دهد، يعنى تا سه سطح رديف کند.


۵-۶ ساله‌ها:

بايد بتواند اشيا را به ترتيب اندازه قرار دهد؛ يعنى تا پنج سطح رديف کند.


اهداف فوق براى کسب مفهوم اندازه است؛ يعنى بزرگ و کوچک؛ براى هريک از مفاهيم ديگرى که قبلاً در فهرست آمده است، اهداف رفتارى همانند خواهند بود: فقط مفهوم برچسب‌ها ( نام‌ها) تغيير خواهند کرد.

رشد مفهوم عدد

۴-۵ ساله‌ها:

-بايد بتواند ارتباط ( تناظر) يک به يک را بشناسد.


- بايد بتواند مفهوم اعداد را تا عدد ۵ براساس ارزش ارتباطى آنها بشناسد.


- بايد توانايى تشخيص تعداد نمادهاى عددى تا عدد ۵ را داشته باشد.


- بايد بتواند اعداد را از يک تا ۵ به ترتيب بشمارد.


۵-۶ ساله‌ها:

- بايد بتواند مفهوم اعداد را تا عدد ۱۰ براساس ارزش ارتباطى آنها بشناسد.


- بايد بتواند اعداد را به ترتيب تا عدد ۱۰ بشمارد و در جاى خود بگذارد.


- بايد بتواند نمادهاى عددى و ارقام را تا عدد ۱۰ تشخيص داده، بنويسد.

رشد مفهوم فضا (مکان)

۳-۴ ساله‌ها:

- بايد بتدريج با مفاهيم اساسى مربوط به فضا آشنا شوند.


- بايد بتوانند موقعيت‌هايى چون داخل - خارج، رو - زير، جلو - عقب و بالا - پايين را تشخيص دهند.


۴-۵ ساله‌ها:

بايد بتوانند موقعيت‌هاى ارتباطى را درک کرده، شناسايى کنند و کلمات مناسب با آنها را مورد استفاده قرار دهند؛ مانند: بالا - پايين، داخل - خارج ( درون و بيرون)، رو - زير، جلو - عقب، پهلو - وسط - بين، اينجا - آنجا، کنار- پشت - درجلو، و باز - بسته و غيره.


۵-۶ ساله‌ها:

بايد بتوانند به روشنى جلو و عقب را نشان دهند.

رشد مفهوم زمان

۳-۴ ساله‌ها:

- بايد از مفهوم روز و شب، بعد ازظهر و غروب براساس فعاليت‌هاى روزمره آگاهى داشته باشد.


- بايد مفهوم موقعيت زماني، يعنى قبل - بعد را دريابد.


۴-۵ ساله‌ها:

- بايد مفهوم زود - دير را درک کند.


- بايد از مفهوم ساعات در ارتباط با امور عادى روزمره آگاهى پيدا کند.


- بايد توانايى درک اين مطلب را داشته باشد که زمان با ساعت قابل اندازه‌گيرى است.


- بايد از روزهاى هفته آگاهى پيدا کند.


۵-۶ ساله‌ها:

- بايد بصورت ساده زمان را از روى ساعت بشناسد.


- بايد نام ماه‌هاى سال را بداند.

رشد مفهوم حرارت (دما)

۳-۴ ساله‌ها:

بايد بتواند وضعيت حرارتى را مانند گرم و سرد را تميز دهد، درک کرده، شناسايى کند.


۴-۶ ساله‌ها:

بايد بتواند وضعيت حرارتى را مانند گرم، گرم‌تر، و گرمترين سرد، سردتر و سردترين را حتى تا پنج سطح متفاوت تميز دهد، درک کرده، شناسايى کند.