ارائه کتبى را مى‌توان از چند جنبه رده‌بندى کرد، از جمله از نظر فرم، صورت، ماهيت محتوا، سبک، هدف، مورد استفاده، مخاطبين، سطح محتوا و ... اما با توجه به هدف اصلى اين کتاب، ما ارائه کتبى را به دو رده کلى دانشگاهى (کم و بيش آکادميک) و غيردانشگاهى تقسيم مى‌کنيم.


گونه‌هاى رايج‌تر ارائه کتبى دانشگاهى عبارتند از:


کتاب انواع گزارش‌ها
جزوه يادداشت تحقيق
مقاله دانشنامه (تز)
رساله برنامه‌هاى کامپيوترى و ...
مجله  


توجه داريم که بعضى از اين گونه‌ها در سطوح پايين‌تر آموزش نيز وجود دارند.


گونه‌هاى رايج‌تر ارائه کتبى غيردانشگاهى عبارتند از:


کتاب آلبوم ابولتن
روزنامه فصل‌نامه کاتالوگ
بروشور سالنامه انواع گزارش‌ها
جُنگ مکاتبات ادارى کتابچه‌هاى راهنما
مجله اطلس و ...