اطلاعاتى که از پرسشنامه‌ها استخراج مى‌شود بايد خلاصه و طبقه‌بندى گردد و جداول توزيع فراوانى هر صفت يا گزينه مشخص شود. خلاصه کردن و طبقه‌بندى اطلاعات، اعم از آنکه استخراج به شيوه دستى انجام شود يا با استفاده از رايانه، امرى ضرورى است؛ زيرا پس از تهيه آنهاست که محقق مى‌تواند وارد مرحلهٔ نهايى تحقيق يعنى تجزيه‌وتحليل اطلاعات شود؛ بنابراين، او ناچار است پس از مرحله استخراج داده‌ها نسبت به خلاصه کردن، طبقه‌بندى و تنظيم جداول توزيع فراوانى اقدام کند. تهيه جداول توزيع فراوانى به روش دستى قبلاً توضيح داده شد. در روش استخراج داده‌ها به‌وسيلهٔ رايانه کار محقق به مراتب ساده‌تر است؛ يعنى پس از پانچ داده‌ها، اپراتور مى‌تواند با انجام پاره‌اى اقدامات نسبت به انتقال اطلاعات پانچ شده از روى کارت‌هاى مربوط به روى ديسکت‌ها و يا حافظهٔ رايانه اقدام نمايد و با فرمانى جداول توزيع فراوانى صفات و گزينه‌ها را براى سؤالات مختلف پرسشنامه تنظيم و به کمک چاپگر نسخه‌اى از آن را تهيه کند و در اختيار محقق قرار دهد. در جداول توزيع فراوانى که رايانه در اختيار محقق قرار مى‌دهد، مواردى نظير ارزش و گزينه يا صفت، فراواني، درصد توزيع سؤال‌هاى بى‌جواب و بالاخره درصد فراوانى تجمعى وجود دارد.