درجريان تشريح الگوى طراحى منظم آموزشي، در مرحلهٔ منابع به‌عنوان يک جزء اساى بررسى کرديم که تعيين مواد و وسايل آموزشى يکى از اقدامات مهم معلمان را تشکيل مى‌دهد.