فيلم استريپ عبارت از يک‌سرى تصاوير ثابتى است که با نظم و ترتيب خاصى روى يک نوار فيلم مثبت ۳۵ ميليمترى چاپ شده باشد. فيلم استريپ از حيث ظاهرى شباهت زيادى به فيلم‌هاى متحرک دارد و تنها فرق آنها در اين است که فيلم‌هاى متحرک داراى خصوصيت حرکت هستند. فيلم استريپ شامل تعدادى تصاوير است که به هريک از آنها يک قاب يا فريم (Frame) مى‌گويند. در دوطرف فيلم استريپ سوراخ‌هايى به فاصله معين قرار گرفته‌اند که اندازه پهناى فيلم استريپ از حد سوراخ‌ها ۳۵ ميليمتر است.


فيلم استريپ‌ها را از حيث اندازهٔ قاب‌ها و طرز قرارگرفتن در ماشين به دو نوع يک‌قابى و يک‌فريمي و دوقابى يا دوفريمي تقسيم مى‌کنند. فيلم استريپ‌هاى يک قاب به‌طور عمودى در پروژکتور قرار گرفته، جهت حرکت آنها از بالا به پايين بوده، و اندازه درازاى تصوير ۱ اينچ (۲۴ ميليمتر) و اندازه پهناى آن سه‌چهارم اينچ (۱۸ ميليمتر) است، ولى فيلم استريپ‌هاى دوقابى به‌طور افقى در ماشين قرار گرفته و اندازه‌هاى درازا و پهناى تصوير در آنها نيم اينچ (۳۶ ميليمتر) و ۱ اينچ (۲۴ ميلى‌متر) است.