مواد و وسايل آموزشى از ديدگاه متخصصان مختلف و با توجه به معيارهاى خاصى به گونه‌هاى متفاوت مورد تقسيم‌بندى قرار گرفته است.


- برقى و غيربرقى :

همان‌گونه که از عنوان تقسيم‌بندى پيدا است عده‌اى مواد و وسايلى را که کاربرد آنها نياز به نيروى برق دارد در يک دسته و بقيه را در دسته‌اى ديگر قرار مى‌دهند.


- ارزان‌قيمت و گران‌قيمت:

تقسيم‌بندى مواد و وسايل آموزشى براساس قيمت اين اشکال را ايجاد مى‌کند که مشخص‌کردن مرز ميان دو دستهٔ يادشده به‌طور عملى امکان‌پذير نيست. معهذا کسانى که از اين تقسيم‌بندى استفاده مى‌کنند رسانه‌هايى نظير چارت، پوستر، نقشه، کره، تلق شفاف، اسلايد و نظاير اينها را در دسته ارزان‌قيمت و تجهيزاتى نظير پروژکتورهاى فيلم، اسلايد، فيلم استريپ، اوورهد و غيره را در دستهٔ گران‌قيمت قرار مى‌دهند.


- چاپى و غيرچاپى:

عده‌اى رسانه‌هايى نظير کتاب، جزوه، مجله، منابع برنامه‌اى‌ شدهٔ چاپى و نظاير اينها را در گروه چاپى و بقيه را در گروه غيرچاپى قرار مى‌دهند.


- نرم‌افزار و سخت‌افزار :

طرفداران استفاده از اين تقسيم‌بندى رسانه‌هايى نظير فيلم، اسلايد، چارت، پوستر، نمودار، تلق شفاف، مدل، ماکت، برش و نظاير اينها را در دستهٔ نرم‌افزار و تجهيزاتى نظير پروژکتورهاى فيلم متحرک، اسلايد، اوپک، اوورهد و نظاير اينها را در دسته سخت‌افزار قرار مى‌دهند.


- ساده و پيچيده :

کسانى که از اين تقسيم‌بندى استفاده مى‌کنند رسانه‌هايى نظير کتاب، مجله، فيلم متحرک، اسلايد، تلق شفاف و نظاير اينها را در گروه ساده و تجهيزاتى نظير پروژکتورهاى فيلم متحرک، اسلايد، اوپک، اوورهد، دستگاه‌هاى ضبط شنيدارى و نظاير اينها را در گروه پيچيده قرار مى‌دهند.