عوامل بيشمارى بر تعيين اين‌گونه مواد و وسايل تأثير مى‌گذارند که مهمترين آنها اهداف رفتارى موردنظر هستند. به‌عنوان مثال، هرگز نمى‌توان ادعا نمود که به‌منظور دستيابى به هدف يا اهداف خاصى در حيطهٔ شناختى بايستى از همان مواد و وسايلى استفاده نمود که در رابطه با اهداف حيطهٔ روانى حرکتى بکار گرفته مى‌شوند.


به‌طور خلاصه، در اين مرحله معلم بايستى دقيقاً صورت مواد و وسايلى را که مى‌خواهد مورد استفاده قرار دهد تنظيم کرده و قبل از اجراى تدريس نسبت به تدارک و آماده کردن آنها اقدام نمايد. مسلماً متغيرهاى زير در تعيين مواد و وسايل آموزشى نقش مؤثرى را ايفا مى‌کنند:


۱. تنوع توانايى‌ها، علايق و به‌طور کلى سوابق و مشخصات فراگيران


۲. تنوع و تعداد اهداف آموزشي


۳. تناسب انواع رسانه‌ها با منظور و هدف خاص موردنظر


۴. مواد و وسايل موجود و يا ممکن‌الوجود


۵. امکانات مالى


لازم به يادآورى است که منابع مورد استفاده و نيز روش بکارگيرى آنها بايستى براساس آنچه مى‌خواهيم شاگردان ما بدانند، رفتارى که از خود بروز دهند و سطحى که مى‌خواهيم بدان برسند، باشد.