اهداف آموزشى را با توجه به معيارهاى مختلفى مورد تقسيم‌بندى قرار مى‌دهند که ما در اينجا صرفاً به يکى از آنها که ارتباط با موضوع پيدا مى‌کند مى‌پردازيم.