نقش اهداف آموزشي، مسلماً، در رابطه با لزوم تعيين و تدوين اهداف آموزشى دلايل زيادى را مى‌توان مطرح نمود که در زير به چند دليل که داراى اولويت بيشترى هستند اشاره مى‌کنيم:


۱. مشخص کردن هدف پيداکردن مسير و جهت حرکت را آسان‌تر مى‌کند.


۲. نظر به اينکه تعيين و تدوين و يا اضافه‌ کردن محتويٰ بدون توجه به اهداف جنبهٔ علمى ندارد، بنابراين وجود اهداف آموزشى راهنمايى بسيار خوبى براى آن منظور به‌شمار مى‌رود.


۳. چون انتخاب شيوه‌هاى تدريس ارتباط مستقيم و نزديکى با محتواى آموزشى دارد بنابراين وجود اهداف آموزشى به ‌انتخاب درست و منطقى آنها نيز کمک مى‌کند.


۴. نظر به‌اينکه مواد و وسايل آموزشى مورد استفاده بايستى باتوجه به محتويٰ و شيوه‌هاى تدريس انتخاب شود، بنابراين مى‌توان وجود اهداف آموزشى را در انتخاب مواد و وسايل آموزشى دخيل دانست.


۵. چون ارزشيابى پيشرفت تحصيلى بايستى براساس محتواى تدريس شده بعمل آيد، بنابراين نقش اهداف آموزش در طراحى و اجراى يک ارزشيابى منطقى کاملاً انکارناپذير به‌نظر مى‌رسد.


۶. نظر به‌اينکه انتخاب و توصيهٔ فعاليت‌هاى آموزشى (تجارت يادگيري) براى فراگيران بايستى باتوجه به محتواى مورد تدريس صورت گيرد، بنابراين مى‌توان ادعا کرد که اهداف آموزشى در اين مورد نيز نقش مؤثرى را دارا هستند.