متقاضى موضوع اين شيوه‌نامه، پس از تطبيق وضعيت و براساس کارنامهٔ تطبيق، مجاز خواهد بود به‌عنوان دانش‌آموز صرفاً در واحدهاى آموزشى بزرگسالان و يا به‌ شيوهٔ داوطلبان آزاد (متفرقه) مطابق مفاد آئين‌نامه آموزشى دورهٔ متوسطه بزرگسالان و داوطلبان آزاد داخل کشور ادامه تحصيل دهد.

تطبيق کارنامه‌هاى دورهٔ سه ساله به شيوه نيم‌سالى - واحدي

۱-۳- کارنامهٔ تحصيلى دانش‌آموز دورهٔ سه سالهٔ متوسطه به شيوه نيم‌سالى واحدي برابر جداول پيوست (در شاخهٔ نظرى جدول تطبيق دروس شيوه نيم‌سالى - واحدي به شيوه سالى - واحدي رشته علوم‌تجربى الى جدول تطبيق دروس شيوه نيم‌سالى - واحدي به شيوه سالى - واحدي) و در شاخهٔ فنى و حرفه‌اى جداول (تطبيق دروس در اجراء نيم‌سالى - واحدي و اجراء سالى - واحدي الى جدول تطبيق دروس در اجراء نيم‌سالى - واحدي و اجراء سالى - واحدي) و در شاخه کار و دانش جدول (تطبيق دروس تکميل مهارت در اجراء نيم‌سالى - واحدي و اجراء سالى - واحدي) با عناوين دروس دورهٔ سه ساله متوسطه به شيوه سالى - واحدي مطابقت داده مى‌شود و نمرات قبولى دروس مندرج در اين کارنامه براى دروس معادل در شيوه سالى - واحدي منظور خواهد شد و دانش‌آموز بايد مابقى دروس را با رعايت ساير شرايط انتخاب کند و بگذراند.


تبصره- در مواردى که چند عنوان درسى از دورهٔ سه ساله متوسطه به شيوه نيم‌سالى واحدي مجموعاً برابر يک عنوان درسى دورهٔ سه ساله متوسطه به شيوه سالى - واحدي تطبيق شود، ميانگين وزنى آخرين نمرات دانش‌آموز در آن دروس (مجموع حاصل‌ضرب نمره هر درس در تعداد واحدهاى آن، تقسيم بر مجموع واحدهاى دروس) به‌عنوان نمره براى درس معادل منظور خواهد شد و در صورتى که به نصاب قبولى برسد از وى پذيرفته مى‌شود.


۲-۳- دانش‌آموزى که در دورهٔ سه ساله متوسطه به شيوه نيم‌سالى واحدي به يکى از رشته‌هاى شاخه‌هاى نظرى يا کار و دانش هدايت تحصيلى شده باشد پس از تطبيق دروس با دورهٔ سه ساله متوسطه به شيوه سالى - واحدي در همان شاخه و رشته ادامه تحصيل خواهد داد. براى دانش‌آموزى که هدايت تحصيلى نشده است و يا متقاضى تغيير رشته مى‌باشد پس از تطبيق دروس، مطابق آئين‌نامه آموزشى دورهٔ متوسطه بزرگسالان، هدايت تحصيلى (تعيين يا تغيير رشته ) انجام مى‌شود.


تبصره- دانش‌آموز شاخهٔ فنى و حرفه‌اى پس از تطبيق مى‌تواند در يکى از رشته‌هاى شاخهٔ کار و دانش يا شاخهٔ نظرى به تمايل خود ادامهٔ تحصيل دهد در اين صورت دروس عمومى وى با دروس سالى - واحدى مطابقت داده و پذيرفته مى‌شود. و ساير دروس گذرانده شده به ميزان واحدهاى تعيين شده به‌عنوان دروس انتخابى در شاخهٔ نظرى يا دروس انتخابى و اختيارى در شاخهٔ کار و دانش مورد پذيرش قرار مى‌گيرد.


۳-۳- گواهى‌نامه‌هاى مهارتى که مشخصات آنها در فهرست مشخصات رشته‌هاى مهارتى شاخهٔ کار و دانش به شيوه سالى واحدى درج شده باشد به ميزان واحدهاى تعيين شده در همان رشتهٔ مهارتى قابل پذيرش مى‌باشد و چنان‌چه مشخصات اين گواهى‌نامه‌ها در جدول دروس سالى - واحدى درج نشده باشد ليکن در جدول مجموعه رشته‌هاى مهارتى قبلى شاخهٔ کار و دانش تعريف شده باشد به ميزان واحدهاى تعيين شده معادل دروس اختيارى و کارورزى در رشتهٔ مهارتى مربوط از آنان پذيرفته مى‌شود. در اين صورت ميانگين وزنى نمرات عملى و نظرى گواهى‌نامهٔ مهارت ارائه شده به جاى نمرهٔ درس اختيارى و يا کارورزى منظور و موضوع در ستون ملاحظات کارنامه توضيح داده مى‌شود.


۴-۳- چنانچه دانش‌آموزى در شيوه نيم‌سالى واحدى دروسى را گذرانده باشد که براساس جدول مربوط با دروس سالى واحدى قابل تطبيق نباشد اين دروس را مى‌توان به ميزان واحدهاى تعيين شده به‌عنوان واحدهاى دروس انتخابى از وى پذيرفت. در اين صورت نمرهٔ درس گذرانده شده به جاى نمرهٔ درس انتخابى منظور و موضوع در ستون ملاحظات کارنامه توضيح داده مى‌شود.

تطبيق کارنامه‌هاى دورهٔ ۴ ساله متوسطه

۱-۲- دارندهٔ کارنامه قبولى پايهٔ اول متوسطه دورهٔ مذکور به‌عنوان قبول پايهٔ اول دورهٔ سه ساله متوسطه به شيوه سالى واحدي شناخته مى‌شود و کليهٔ واحدهاى درسى پايهٔ اول (برابر جدول دروس) به‌عنوان قبولى از وى پذيرفته مى‌شود. براى اين قبيل افراد تنظيم نمون‌برگ هدايت تحصيلى ضرورى نيست و مى‌توانند در يکى از رشته‌هاى شاخهٔ نظرى يا شاخهٔ کار و دانش موجود در منطقه به انتخاب خود ثبت‌نام کنند و ادامهٔ تحصيل دهند.


۲-۲- دارندهٔ کارنامهٔ قبولى پايهٔ دوم متوسطه دورهٔ مذکور (در همه رشته‌ها) به‌عنوان قبول پايهٔ دوم دورهٔ متوسطه سالى واحدى شناخته مى‌شود و مى‌تواند در يکى از رشته‌هاى شاخه نظرى به انتخاب خود ثبت‌نام کند و ادامه تحصيل دهد در اين‌صورت کليهٔ واحدهاى درسى پايه‌هاى اول و دوم رشته‌اى که ادامهٔ تحصيل مى‌دهد به‌عنوان قبولى از وى پذيرفته مى‌شود.


چنان‌چه اين قبيل افراد تمايل به ادامهٔ تحصيل در شاخهٔ کار و دانش داشته باشند کارنامهٔ قبولى پايه دوم آنان معادل دروس عمومي، انتخابي، کارورزى از آنان پذيرفته مى‌شود و مى‌توانند با گذراندن دروس تکميل مهارت (به استثناء کارورزي) و ارائه گواهى‌نامه‌هاى استانداردهاى مهارت در يکى از رشته‌هاى مهارتى شاخهٔ کار و دانش به اخذ ديپلم کار و دانش در رشتهٔ مهارتى مربوط نائل شوند.


۳-۲- دارندهٔ کارنامهٔ قبولى پايهٔ سوم و يا مردودى پايهٔ چهارم دورهٔ مذکور در همه رشته‌ها مى‌تواند به يکى از روش‌هاى ذيل ادامهٔ تحصيل دهد.


الف- در امتحانات نهائى دروس مندرج در جدول (عناوين دروس شاخه نظرى که دانش‌آموزان بندهاى ۳-۱ و ۳-۲ و ۲-۴ بايد در امتحان نهائى آن دروس شرکت کنند) در يکى از رشته‌هاى شاخهٔ نظرى صرفاً به‌صورت داوطلب آزاد (متفرقه) در نوبت‌هاى خرداد، شهريور و دى ماه شرکت کند و در صورت اخذ نصاب قبولى در کليهٔ دروس مذکور، گواهى‌نامهٔ پايان تحصيلات دورهٔ سه ساله متوسطه رشتهٔ مربوط در شاخهٔ نظرى را دريافت کند.


ب- در صورت تمايل به ادامهٔ تحصيل در شاخهٔ کار و دانش کارنامه قبولى پايه سوم وى معادل دروس عمومي، انتخابي، اختيارى و تکميل مهارت پذيرفته مى‌شود و مى‌تواند با ارائه گواهى‌نامه‌هاى استانداردهاى مهارت در يکى از رشته‌هاى مهارتى شاخهٔ کار و دانش به اخذ ديپلم در رشتهٔ مهارتى مربوط نائل شود.


تبصره- دارندهٔ کارنامه قبولى پايهٔ سوم و يا مردودى پايهٔ چهارم فنى و حرفه‌اى و کشاورزى و هم‌چنين دارندهٔ کارنامهٔ قبولى پايهٔ چهارم و يا مردودى پايهٔ پنجم دورهٔ پنج‌ساله فنى و حرفه‌اى شبانه (علاوه بر بندهاى الف و ب) مى‌تواند در امتحانات نهائى يا داخلى دروس مندرج در جدول (عناوين دروس شاخه فنى و حرفه‌اى که دانش‌آموزان رشته‌هاى فنى و حرفه‌اى موضوع بندهاى ۳-۱ و ۳-۲ بايد در امتحان نهائى آن دروس شرکت کنند) يکى از رشته‌هاى مرتبط شاخهٔ فنى و حرفه‌اى صرفاً به‌صورت داوطلب آزاد (متفرقه) در نوبت‌هاى خرداد، شهريور و دى ماه شرکت کند و در صورت اخذ نصاب قبولى در کليهٔ دروس مذکور، گواهى‌نامهٔ پايان تحصيلات دورهٔ سه‌ساله متوسطه رشتهٔ مربوط در شاخهٔ فنى و حرفه‌ا‌ى را دريافت کند.