رشد و توسعه و اصلاح آموزش و پرورش با موانعى روبرو است. منابعى که اجتماع در اختيار دارد، محدود است.

تقسيم‌بندى منابع و موانع آموزش و پرورش به درون‌زا، برون‌زا، و مختلط براى سهولت يادگيرى است و گرنه، عوامل مزبور، در ميدان عمل، با يکديگر در اختلاط هستند و قابل تفکيک نيستند.