در سال‌هاى اخير دامنهٔ نيازها و خواست‌هاى آموزشى بسيار گسترش پيدا کرده و ميزان تقاضاها به‌شدت افزايش يافته است، به حدى که بين توقعات آموزشى اجتماع و عملکرد آموزش و پرورش شکاف عميقى ايجاد گشته، و بحرانى در سطح جهانى به‌وجود آمده است.


چرا تمام انتظارات و تقاضاهاى آموزشى اجتماع برآورده نمى‌شود؟


پاسخ به سؤال بالا را بايد در مجموعهٔ منابع و موانع يا مقدورات و محدوديت‌هاى آموزش و پرورش جستجو کرد.