بعضى کسان نسبت به برنامه‌ريزى آموزش تصورات نادرستى دارند؛ مثلاً، بنا بر کتاب بررسى جهانى مسائل و امکانات برنامه‌ريزى آموزش و پرورش از انتشارات يونسکو، به‌ خطا گمان مى‌کنند:


- برنامه‌ريزى آموزش و پرورش دارويى است معجزه‌آسا که مى‌تواند تمام دردهاى سيستم بيمار آموزش و پرورش را درمان کند.


- برنامه‌ريزى آموزش فرمول و شکل ثابتى دارد که مى‌تواند در تمام موقعيت‌ها و شرايط اجتماعى مختلف، على‌رغم تفاوت‌ها و نابرابرى آنها به‌کار برده شود.


- برنامه‌ريزى آموزش و پرورش وسيله‌اى است براى قبضه کردن آموزش و پرورش و از ميان بردن و خفه ساختن آزادى و ابتکار عمل معلمان و متعلمان.


- برنامه‌ريزى آموزش و پرورش وسيله‌اى است در دست گروهى معدود که بتوانند در پس پرده، فن و تکنولوژى يا به استناد مقام و موقعيت خود در سازمان‌هاى آموزشي، زمام اختيار تعيين هدف‌ها، اولويت‌ها، و خط مشى و نظام آموزش و پرورش را به چنگ آورند و زندگى و مقدرات انسان‌ها را به بازى گيرند. برنامه‌ريزى آموزش و پرورش هيچ يک از اينها نيست.