در طرح جديد دورهٔ متوسطه، برنامه‌هاى درسى اين دوره و دورهٔ پيش‌دانشگاهى به‌صورت دروس عمومي، مشترک، اختصاصى و اختيارى و پودمان‌هاى مهارت و توجه به آموخته‌هاى خارج از مدرسه(تقسيم‌بندى دروس به عمومي، مشترک، اختصاصى و غيره در آئين‌نامه آموزشى مدارس متوسطه مصوب ۱۳۶۸، ص ۱۳ آمده است. ) ارائه شده است.

دروس عمومى

دروسى است که آموختن آنها براى ارتقاء سطح علمي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسى هر فارغ‌التحصيل دورهٔ متوسطه ضرورت دارد و در تمام شاخه‌هاى آموزش دورهٔ متوسطه مشترک است.

دروس مشترک (در هر شاخهٔ خاص)

گروهى از دروس است که براى همه رشته‌ها و گرايش‌هاى مختلف آن شاخه آموختن آنها الزامى است.

دروس اختصاصى

دروسى است که دانش‌آموز با گذراندن آنها، پايهٔ علمى يا عملى مناسب براى ورود به بازار کار و اشتغال يا ادامه تحصيل در سطوح عالى‌تر در يک رشته يا گرايش خاص کسب مى‌کند.

دروس اختيارى

تعدادى از دروس اختصاصى يا دروس مشترک داخل و خارج از برنامه درسى گرايش يا رشته مربوطه است که دانش‌آموز آنها را بر حسب علاقه و استعداد خود انتخاب مى‌کند.

پودمان‌هاى مهارت

دروسى است که از طريق آنها، مهارت‌هاى حرفه‌اى مورد نياز براى اشتغال به کار مفيد به‌صورت نظرى و عملى آموزش داده مى‌شود.

آموخته‌هاى خارج از مدرسه

مجموعه آموخته‌هاى نظرى و عملى است که هر فرد بدون الزام به حضور در کلاس‌هاى متعارف، مى‌تواند مورد آزمون قرار گرفته و ارزش تحصيلى آنها براساس آن تعيين شود.

فعاليت‌هاى پرورشى

فعاليت‌هائى است که به‌ منظور تعميق باورهاى دينى و رشد اخلاقى و تقويت مهارت‌هاى زندگى فردى و اجتماعى و با توجه به استعداد و علائق دانش‌آموزان مطابق با آئين‌نامه‌ها و ضوابط مربوط در کليه رشته‌ها به‌طور نظرى و عملى ارائه مى‌شود.