براساس آئين‌نامهٔ هدايت تحصيلى دانش‌آموزان دورهٔ متوسطه ضوابط ذيل در انتخاب رشته دانش‌آموزان مؤثر است:


- نمرات برخى از دروس دورهٔ راهنمائى تحصيلى و سال اول متوسطه (حداکثر پنجاه امتياز).


- نظر اولياء (پنج امتياز).


- نظر دانش‌آموز (پنج امتياز).


- نظر دبيران دروس مختلف (حداکثر ده امتياز).


- نتايج آزمون‌هاى رغبت و استعداد (هر کدام ده امتياز در مجموع بيست امتياز).


- نظر مشاور براساس پرونده تحصيلى (حداکثر ده امتياز).


در توصيه‌نامهٔ تحصيلي، انتخاب شاخه‌ها و رشته‌هاى تحصيلى با ذکر اولويت به ترتيب پيشنهاد مى‌شود. در ثبت‌نام رعايت حد نصاب نمره الزامى است ولى رعايت اولويت‌هاى پيشنهادي، با آنکه توصيه‌نامه جزو مدارک ثبت‌نام است، الزامى نيست. در واقع توصيه‌نامه نظر مشورتى است.