مقاومت مراجع دامنه گسترده‌اى دارد و از عدم پذيرش مشاور توسط مراجع تا بى‌توجهى و بى‌ميلى نسبت به ادامه جلسه مشاوره در تغيير است، نوع مقاومت مراجع به‌شرح زير طبقه‌بندى مى‌شود:

مقاومت کامل

مراجع در اين نوع مقاومت، نحوهٔ مشاوره، عقايد مشاور، و خود مشاور را قبول ندارد و براى ادامه مشاوره رغبتى نشان نمى‌دهد و مى‌کوشد به‌ هر نحوى شده جلسه مشاوره را هر چه زودتر به پايان برساند. در صورت ادامه مشاوره و افزايش مقاومت، مراجع ممکن است نسبت به مشاور رفتار خصومت‌آميزى در پيش گيرد.

مقاومت نسبى

در اين حالت مقاومت مراجع، تا حدى پوشيده است و مراجع عقايد و پيشنهادهاى مشاور را به‌طور ضمنى تکذيب مى‌کند، به‌طور آزادانه و عميق با مشاور حاضر به گفتگو دربارهٔ مشکلش نيست، و محتواى گفتارش مملو از مطالب ضد و نقيض است.

بى‌ميلى

در اين حالت، مقاومت مراجع نسبتاً کم است و مراجع در جلسه مشاوره، ابتکار چندانى از خود بروز نمى‌دهد و پيشنهادها و گفتار مشاور را با اکراه و بى‌ميلى تا حدودى مى‌پذيرد.