مقاومت مراجع در جلسهٔ مشاوره علل گوناگون دارد و سه دسته عوامل بيرونى و درونى و ترکيبى از آنها در ايجاد آن مؤثر هستند. مشاور بايد هر دسته از اين عوامل را به‌خوبى بشناسد تا بتواند براى رفع آنها به‌موقع اقدام کند.

عوامل بيرونى

از عوامل بيرونى که باعث ايجاد مقاومت در مراجع مى‌شوند مى‌توان عوامل ناراحت‌کنندهٔ محيطى و رفتارهاى نامناسب مشاور در جلسه مشاوره را نام برد. هرگاه مراجع در اطاق مشاوره به دلايلى احساس ناراحتى کند، يا اينکه به‌نوعى از مشاور و پاسخ‌هاى او ناراضى باشد، عکس‌العمل خود را از طريق مقاومت بروز خواهد داد.

عوامل درونى

عوامل درونى ايجاد‌کنندهٔ مقاومت، به خود مراجع مربوط مى‌شوند و در وجود او قرار دارند. ترس از حل‌نشدن مشکل و يا بدتر شدن وضع و ترس از پذيرفته نشدن توسط مشاور از علل درونى ايجاد‌کنندهٔ مقاومت مراجع به‌شمار مى‌روند.

عوامل مختلط

عوامل مختلط نيز مى‌توانند مقاومت، مراجع را برانگيزد. عوامل مختلط نظير خستگي، بيماري، نقص عقلي، و عدم برقرارى ارتباط کلامى بين مراجع و مشاور ترکيبى از عوامل درونى و بيرونى هستند.