با مشاهده رفتار مراجع در جلسهٔ مشاوره، مى‌توان به مقاومت او پى برد. مراجع مقاوم يکى و يا چند تا از رفتارهاى زير را از خود بروز مى‌دهد:


از مشاور و نحوهٔ مشاوره او به‌شدت انتقاد مى‌کند، از نتايج احتمالى مشاوره ناراضى است، به گفتار و پيشنهادهاى مشاور توجه نمى‌کند، در وقت تعيين‌شده براى مشاوره حاضر نمى‌شود، مى‌کوشد احساسات خود را پوشيده نگه‌دارد و موضوع مشاوره را ذهنى مى‌کند، در جلسه مشاوره به سکوت طولانى مى‌پردازد، به روان‌شناسى و نتايج آن اعتقاد و ايمان چندانى ندارد، مى‌خواهد جلسهٔ مشاوره را هر چه زودتر به پايان برساند، موضوعات نامربوط را در جلسه مشاوره مطرح مى‌سازد و هيچ‌گونه ارتباط منطقى بين گفتارش وجود ندارد، و از مشاور توقع بيجا و انتظار معجزه دارد.