آفتاب

مواد غذایی

ماهی و میگو قیمت روز مرغ آجیل و خشکبار نهاده های دامی و کشاورزی میوه و تره بار

قیمت پیاز زرد ممتاز و نو

قیمت ( تومان ) : ۰

وزن
قیمت ( تومان )
پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸
پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸
پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۷,۹۰۰
پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۷,۹۰۰
پنج شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۲,۹۰۰
پنج شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۲,۹۰۰
پنج شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۲,۹۰۰
پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۲,۹۰۰
پنج شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۲,۹۰۰
پنج شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۲,۹۰۰
پنج شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۲,۹۰۰
پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۲,۹۰۰
پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۲,۹۰۰
پنج شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۲,۹۰۰
پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۲,۹۰۰