آفتاب

مواد غذایی

ماهی و میگو قیمت روز مرغ آجیل و خشکبار نهاده های دامی و کشاورزی میوه و تره بار

قیمت سبزی دسته ای دسته های 60 گرم

قیمت ( تومان ) : ۳۰۰

وزن
قیمت ( تومان )
پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۳۰۰
پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۳۰۰
پنج شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۳۰۰
پنج شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۳۰۰
پنج شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۳۰۰
پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۳۰۰
پنج شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۰۰
پنج شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۰۰
پنج شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۰۰
پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۰۰
پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۰۰
پنج شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۰۰
پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۰۰
پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۰۰
پنج شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۰۰
پنج شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۰۰
پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۰۰
پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۰۰