آفتاب

مواد غذایی

ماهی و میگو قیمت روز مرغ آجیل و خشکبار نهاده های دامی و کشاورزی میوه و تره بار

قیمت میگوی پرورشی منجمدمخلوط mix

قیمت ( تومان ) : ۵۰,۰۰۰

وزن
هر کیلو
قیمت ( تومان )
پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۵۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۵۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۳۲,۰۰۰
پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۳۲,۰۰۰
پنج شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۳۲,۰۰۰
پنج شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۳۲,۰۰۰
پنج شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۳۲,۰۰۰
پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۳۲,۰۰۰
پنج شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۲,۰۰۰
پنج شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۲,۰۰۰
پنج شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۲,۰۰۰
پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۲,۰۰۰
پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۲,۰۰۰
پنج شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۲,۰۰۰
پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۲,۰۰۰
پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۲,۰۰۰
پنج شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۲,۰۰۰
پنج شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۲,۰۰۰
پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۲,۰۰۰
پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۲,۰۰۰
پنج شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۲,۰۰۰
پنج شنبه ۱ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۲,۰۰۰
پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۲,۰۰۰