> قیمت   هر لیر سوریه
آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر لیر سوریه

بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۳۱۸ ۳۱۸ ۳۱۸
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۰۹ ۳۱۸ ۳۱۸ ۳۱۸
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۳۱۸ ۳۱۸ ۳۱۸
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۳ ۳۱۸ ۳۱۸ ۳۱۸
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۹ ۳۱۸ ۳۱۸ ۳۱۸
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۱۷ ۳۳۵ ۳۱۸ ۳۱۸
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۹ : ۱۶ ۳۳۵