آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر افغانی

بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۲۲۱ ۲۲۱ ۲۲۱
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۰۹ ۲۲۱ ۲۲۱ ۲۲۱
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۲۲۱ ۲۲۱ ۲۲۱
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۳ ۲۲۱ ۲۲۱ ۲۲۱
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۹ ۲۲۱ ۲۲۱ ۲۲۱
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۱۷ ۲۲۵ ۲۲۱ ۲۲۱
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۹ : ۱۶ ۲۲۵