آفتاب

مواد غذایی

ماهی و میگو قیمت روز مرغ آجیل و خشکبار نهاده های دامی و کشاورزی میوه و تره بار

قیمت پولت

میانگین قیمت : ۱۵۵,۸۳۳

وزن
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۴۲ مورد
میانگین قیمت
پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۱۵۵,۸۳۳
پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۱۵۵,۸۳۳
پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۱۵۵,۸۳۳
پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۱۵۵,۸۳۳
پنج شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۱۵۵,۸۳۳
پنج شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۱۶۲,۵۰۰
پنج شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۱۶۲,۵۰۰
پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۱۶۲,۵۰۰
پنج شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۱۸۰,۸۳۳
پنج شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۱۸۰,۸۳۳
پنج شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۱۸۰,۸۳۳
پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۱۸۰,۸۳۳
پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۱۷۳,۶۶۷
پنج شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۱۷۳,۶۶۷
پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۱۷۳,۶۶۷
پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۲۰۵,۵۰۰
پنج شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۲۰۵,۵۰۰
پنج شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۲۰۵,۵۰۰
پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۲۰۵,۵۰۰
پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۲۰۵,۵۰۰
پنج شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۲۰۵,۵۰۰
پنج شنبه ۱ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۲۰۵,۵۰۰
پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۲۰۵,۵۰۰
پنج شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۲۰۵,۵۰۰
پنج شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۱۹۴,۳۳۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۴۲ مورد