آفتاب

مواد غذایی

ماهی و میگو قیمت روز مرغ آجیل و خشکبار نهاده های دامی و کشاورزی میوه و تره بار

قیمت  سبوس گندم

میانگین قیمت : ۶,۱۵۰

وزن
میانگین قیمت
چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۶,۱۵۰
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۶,۱۸۲
چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۶,۱۰۷
چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۶,۵۹۲
چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۶,۵۰۰
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۶,۵۶۷
چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۶,۸۲۵
چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۶,۷۵۹
چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۶,۹۳۴
چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۶,۹۶۷
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۷,۰۴۴
چهارشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۷,۰۴۴
چهارشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۷,۱۱۷
چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۷,۰۵۷
چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۷,۱۰۷
چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۷,۱۲۵
چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۶,۶۸۲
چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۶,۶۸۲
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۶,۶۲۵
چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۶,۸۰۰
چهارشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۶,۶۸۲
چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۶,۶۹۴
چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۶,۶۹۴
چهارشنبه ۲ دی ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۶,۷۱۳