آفتاب

مواد غذایی

ماهی و میگو قیمت روز مرغ آجیل و خشکبار نهاده های دامی و کشاورزی میوه و تره بار

قیمت  پودر چربی

میانگین قیمت : ۳۳,۵۰۰

وزن
میانگین قیمت
چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۳۳,۵۰۰
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۳۳,۵۰۰
چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۳۳,۵۰۰
چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۳۳,۵۰۰
چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۳۳,۵۰۰
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۳۳,۵۰۰
چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۳۳,۵۰۰
چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۳۳,۵۰۰
چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۳۳,۵۰۰
چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۳۳,۵۰۰
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۳۳,۵۰۰
چهارشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۳۳,۵۰۰
چهارشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۳۳,۵۰۰
چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۳۳,۵۰۰
چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۳۳,۵۰۰
چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۳۳,۵۰۰
چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۳۲,۳۱۳
چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۳۲,۳۱۳
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۳۲,۳۱۳
چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۳۲,۳۱۳
چهارشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۳۲,۳۱۳
چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۳۲,۳۱۳
چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۳۲,۳۱۳
چهارشنبه ۲ دی ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۳۳,۳۱۳