آفتاب

مواد غذایی

ماهی و میگو قیمت روز مرغ آجیل و خشکبار نهاده های دامی و کشاورزی میوه و تره بار

قیمت  جوش شیرین

میانگین قیمت : ۱۶,۷۵۰

وزن
میانگین قیمت
چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۱۶,۷۵۰
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۱۶,۹۰۰
چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۱۶,۹۰۰
چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۱۷,۰۵۰
چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۱۷,۵۰۰
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۱۷,۵۰۰
چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۱۷,۴۰۰
چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۱۸,۰۵۰
چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۱۸,۳۰۰
چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۱۸,۴۰۰
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۱۸,۵۰۰
چهارشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۵ ۲۰ : ۱۰ ۱۸,۵۰۰
چهارشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۱۸,۵۰۰
چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۱۸,۹۵۰
چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۱۸,۷۰۰
چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۱۷,۱۵۰
چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۱۴,۱۵۰
چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۱۶,۱۸۴
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۱۶,۲۵۰
چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۱۶,۲۵۰
چهارشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۱۶,۴۸۴
چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۱۶,۵۱۷
چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۱۶,۷۱۷
چهارشنبه ۲ دی ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۱۷,۲۸۴