> قیمت محلاتی | صفحه ۳
آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 22 منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15 منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8 منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1

قیمت محلاتی | صفحه ۳

هر متر ( تومان ) : ۲,۷۰۰,۰۰۰

عمر ساختمان ( سال )
نوساز
نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۱۳۸ مورد
هر متر ( تومان )
پنج شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۷۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۷۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۷۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۷۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۷۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۷۰۰,۰۰۰
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰
جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۷۰۰,۰۰۰
جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۷۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۷۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۷۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۷۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۷۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۷۰۰,۰۰۰
نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۱۳۸ مورد