> قیمت اصفهانک | صفحه ۵
آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 22 منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15 منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8 منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1

قیمت اصفهانک | صفحه ۵

هر متر ( تومان ) : ۲,۶۰۰,۰۰۰

عمر ساختمان ( سال )
نوساز
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۱۳۸ مورد
هر متر ( تومان )
یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۱۳۸ مورد