> قیمت اصفهانک | صفحه ۳
آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 22 منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15 منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8 منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1

قیمت اصفهانک | صفحه ۳

هر متر ( تومان ) : ۲,۶۰۰,۰۰۰

عمر ساختمان ( سال )
نوساز
نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۱۳۸ مورد
هر متر ( تومان )
پنج شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۱۳۸ مورد