> قیمت اصفهانک | صفحه ۲
آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 22 منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15 منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8 منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1

قیمت اصفهانک | صفحه ۲

هر متر ( تومان ) : ۲,۶۰۰,۰۰۰

عمر ساختمان ( سال )
نوساز
نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۱۳۸ مورد
هر متر ( تومان )
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۱۳۸ مورد