> قیمت پیروزی - پرستار شمالی | صفحه ۵
آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 22 منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15 منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8 منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1

قیمت پیروزی - پرستار شمالی | صفحه ۵

هر متر ( تومان ) : ۴,۷۰۰,۰۰۰

عمر ساختمان ( سال )
نوساز
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۱۳۸ مورد
هر متر ( تومان )
یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۱۳۸ مورد