> قیمت پیروزی - پرستار شمالی | صفحه ۴
آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 22 منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15 منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8 منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1

قیمت پیروزی - پرستار شمالی | صفحه ۴

هر متر ( تومان ) : ۴,۷۰۰,۰۰۰

عمر ساختمان ( سال )
نوساز
نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۱۳۸ مورد
هر متر ( تومان )
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۱۳۸ مورد