> قیمت پیروزی - پرستار شمالی | صفحه ۲
آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 22 منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15 منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8 منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1

قیمت پیروزی - پرستار شمالی | صفحه ۲

هر متر ( تومان ) : ۴,۷۰۰,۰۰۰

عمر ساختمان ( سال )
نوساز
نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۱۳۸ مورد
هر متر ( تومان )
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۶ ۴,۷۰۰,۰۰۰
جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۲ ۴۰ : ۱۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۱۳۸ مورد