> قیمت Samsung Plasma PS43E4850
آفتاب

تلویزیون

Sony Samsung Sharp Panasonic LG X.VISION

قیمت Samsung Plasma PS43E4850

3D
ندارد
نمایشگر
42اینچ

هیچ اطلاعاتی درباره قیمت Samsung Plasma PS43E4850 یافت نشد.