> قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 22
آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 22 منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15 منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8 منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1

قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 22

عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
مجموعه ورزشی آزادی
شهرک چشمه
زیبادشت پایین
زیبادشت بالا
شهرک راه آهن - گلها نوساز ۴,۸۰۰,۰۰۰
شهرک راه آهن - کاج نوساز ۵,۳۰۰,۰۰۰
شهرک شهید باقری