> قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 21
آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 22 منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15 منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8 منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1

قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 21

عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
جاده مخصوص کرج
بلوار یاس
شهرک آزادی
شهرک انصار
میدان تهرانسر
شهرک فاطمه الزهرا
شهرک استقلال
شهرک دانشگاه تهران
بلوار ایران خودرو
شهدای چیتگر
ورد آورد