> قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 19
آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 22 منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15 منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8 منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1

قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 19

عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
کریم آباد
آزادگان
تندگویان
شهرک بستان
شهرک شریعتی
صالح آباد شرقی
صالح آباد غربی
میدان جهاد
عبدل آباد
نعمت آباد
دولت خواه
علی آباد