> قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 18
آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 22 منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15 منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8 منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1

قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 18

عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
میدان جانبازان
میدان معلم
اسماعیل آباد
کوی مهرزاد
میدان الغدیر
ابراهیم آباد
سعبد آباد
نوروز آباد