> قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 17
آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 22 منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15 منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8 منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1

قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 17

عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
وصفنارد
زهتابی
خزانه فلاح
ابوذر
یافت آباد
قلعه مرغی
امین الملک