> قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 16
آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 22 منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15 منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8 منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1

قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 16

عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
نازی آباد
میدان وصال
میدان باربری
شهرک طالقانی
میدان ابریشم
هزار دستگاه
خزانه
ترمینال جنوب
بزرگراه بعثت
پارک بعثت
خانی آباد
میدان بهمن
میدان رباط کریم
خیابان جوادیه