> قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 15
آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 22 منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15 منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8 منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1

قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 15

عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
بزرگراه آزادگان
فلکه اول مشیریه
کیان شهر
شهرک سجادیه
ذوالفقاری ذوالفقاری ۳,۱۰۰,۰۰۰
خاوران / جاده خراسان