> قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 12
آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 22 منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15 منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8 منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1

قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 12

عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
ری نوساز ۳,۲۰۰,۰۰۰
سبزه میدان نوساز
میدان شاهپور نوساز
خراسان نوساز ۳,۰۰۰,۰۰۰
میدان قیام نوساز ۲,۷۰۰,۰۰۰
میدان اعدام / محمدیه نوساز
چهارراه سیروس نوساز ۲,۸۰۰,۰۰۰
پامنار نوساز
چهار راه سرچشمه نوساز
میدان بهارستان 4 ۳,۰۰۰,۰۰۰
میدان فردوسی 14 ۲,۹۰۰,۰۰۰
لاله زار نو نوساز
میدان دربند نوساز
میدان ابن سینا نوساز ۲,۸۰۰,۰۰۰
مازندران نوساز ۳,۰۰۰,۰۰۰