> قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 11
آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 22 منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15 منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8 منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1

قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 11

عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
كارگر جنوبی 9 ۳,۰۰۰,۰۰۰
میدان حق شناس نوساز
میدان راه آهن نوساز
مولوی نوساز
میدان گمرک نوساز
وحدت اسلامی نوساز
امیریه نوساز
معیری نوساز
میدان منیریه نوساز
کاشان نوساز
میدان حر نوساز
میدان جنگ نوساز ۲,۹۰۰,۰۰۰
باستان نوساز ۲,۵۰۰,۰۰۰
میدان پاستور نوساز
کارگر جنوبی - کمالی نوساز ۲,۸۰۰,۰۰۰