> قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 10
آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 22 منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15 منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8 منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1

قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 10

عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
رودكی جنوبی 17 ۶,۰۰۰,۰۰۰
میدان شهید عظیمی نوساز ۲,۹۰۰,۰۰۰
بریانک نوساز ۲,۹۰۰,۰۰۰
سی متری جی نوساز
سبحانی نوساز
کمیل نوساز
کارون نوساز
مالک اشتر نوساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
جیحون نوساز
میدان هاشمی نوساز
بلوار زنجان نوساز
قصرالدشت نوساز
آذربایجان نوساز ۴,۵۰۰,۰۰۰
رودکی جنوبی نوساز ۳,۶۰۰,۰۰۰