> قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 8
آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 22 منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15 منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8 منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1

قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 8

عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
تهرانپارس . بلوار شاهد نو ساز ۴,۷۰۰,۰۰۰
تهرانپارس . بلوار پروین نو ساز ۴,۲۰۰,۰۰۰
تهرانپارس . دماوند نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
تهرانپارس . فلکه 4 نو ساز ۵,۲۰۰,۰۰۰
تهرانپارس .خیابان 220 نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
تهرانپارس . رشید جنوبی نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
تهرانپارس . اردیبهشت 154 نو ساز ۷,۱۰۰,۰۰۰
تهرانپارس . اردیبهشت نو ساز ۴,۸۰۰,۰۰۰
وحیدیه . تسلیحات نو ساز ۴,۱۰۰,۰۰۰
نارمك . دردشت نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
نارمك . چهارراه تلفنخانه نو ساز ۴,۹۰۰,۰۰۰
نارمك . مدائن شمالی نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
نارمك . میدان 46 نو ساز ۵,۳۰۰,۰۰۰
نارمك . میدان 97 نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
نارمك . میدان هلال احمر نو ساز ۶,۱۰۰,۰۰۰
نارمك . مهر نو ساز ۶,۶۰۰,۰۰۰
نارمك . دمیرچی نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
نارمك . سمنگان نو ساز ۵,۸۰۰,۰۰۰
نارمك . مرجان نو ساز ۶,۲۰۰,۰۰۰
نارمك . میدان 16 نو ساز ۵,۶۰۰,۰۰۰
نارمك . 46 متری غربی نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی . استاد حسن بنا نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی . حسینی نو ساز ۵,۲۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی . امیر نیا نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
بلوار شاهد 11 ۲,۶۰۰,۰۰۰
پروین 8 ۳,۵۰۰,۰۰۰
تهرانپارس - استقلال نوساز ۳,۷۰۰,۰۰۰
تهرانپارس - باقری نوساز ۴,۷۰۰,۰۰۰
تهرانپارس - فلکه اول نوساز ۴,۸۰۰,۰۰۰
دردشت 8 ۳,۵۰۰,۰۰۰
چهارراه تلفنخانه نوساز ۳,۸۰۰,۰۰۰
دکتر آیت نوساز ۴,۲۰۰,۰۰۰
مدائن 4 ۳,۹۰۰,۰۰۰
میدان نبوت 11 ۳,۵۰۰,۰۰۰
شهید ثانی نوساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
وحیدیه - زرکش نوساز ۳,۲۰۰,۰۰۰
وحیدیه - واشقانی نوساز ۳,۴۰۰,۰۰۰
وحیدیه - میدان تسلیحات 9 ۲,۹۰۰,۰۰۰
نارمک - مرجان 25 ۳,۳۰۰,۰۰۰
نارمک - سمنگان نوساز ۴,۵۰۰,۰۰۰
جانبازان غربی نوساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی - لاهیجانی نوساز ۳,۴۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی - کمالی نوساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی - قدیری نوساز ۴,۵۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی - استادحسن بنا نوساز ۴,۸۰۰,۰۰۰