> قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 7
آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 22 منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15 منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8 منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1

قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 7

عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
سبلان شمالی . ابراهیم حسنی نو ساز ۳,۸۰۰,۰۰۰
سبلان شمالی . حقیقت پسند نو ساز ۳,۳۰۰,۰۰۰
سبلان شمالی . داوودآبادی نو ساز ۳,۶۰۰,۰۰۰
شریعتی . ماهرو زاده نو ساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
سبلان شمالی . محسن آزادی نو ساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
شریعتی . سهیل نو ساز ۱۱,۹۰۰,۰۰۰
سبلان جنوبی . 10 متری بانك نو ساز ۳,۲۰۰,۰۰۰
شریعتی . پایین تراز بهار شیراز نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
شریعتی . محدوه پل صدر نو ساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
آپادانا . نوبخت نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
تركمنستان نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
آپادانا . مرغاب نو ساز ۸,۶۰۰,۰۰۰
سهروردی شمالی . اندیشه نو ساز ۸,۱۰۰,۰۰۰
سهروردی شمالی . ابن یمین نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
سهروردی جنوبی . نوبخت نو ساز ۸,۷۰۰,۰۰۰
سهروردی جنوبی . ملك 6 ۵,۸۰۰,۰۰۰
سهروردی جنوبی . زنده دلان 14 ۴,۷۰۰,۰۰۰
خواجه نظام . اجاره دار 3 ۳,۲۰۰,۰۰۰
خواجه نظام . مانگار 3 ۳,۵۰۰,۰۰۰
سبلان شمالی . شهید علیپور نو ساز ۳,۷۰۰,۰۰۰
ترکمنستان نوساز ۵,۹۰۰,۰۰۰
باغ صبا 12 ۵,۵۰۰,۰۰۰
میدان سپاه نوساز ۴,۷۰۰,۰۰۰
سبلان جنوبی نوساز ۳,۴۰۰,۰۰۰
سبلان نوساز ۳,۸۰۰,۰۰۰
خواجه نظام - شیخصفی 3 ۲,۹۰۰,۰۰۰
سهروردی جنوبی -بهار شیراز 30 ۳,۲۰۰,۰۰۰
سهروردی جنوبی -امیر اتابک نوساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
سهروردی جنوبی -ملک نوساز ۵,۳۰۰,۰۰۰
سهروردی جنوبی -ملایری پور نوساز ۵,۷۰۰,۰۰۰
سهروردی شمالی -مهرداد نوساز ۶,۳۰۰,۰۰۰
سهروردی شمالی -پاییزی نوساز ۶,۹۰۰,۰۰۰
سهروردی شمالی -اندیشه نوساز ۵,۴۰۰,۰۰۰
آپادانا - نیلوفر نوساز ۶,۷۰۰,۰۰۰
آپادانا - مهناز نوساز ۶,۶۰۰,۰۰۰
شریعتی - محدوه پل صدر نوساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
کاشانی موحد