> قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 6
آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 22 منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15 منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8 منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1

قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 6

عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
یوسف آباد . بیستون نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
یوسف آباد . جهان مهر نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
یوسف آباد . بوعلی سینا نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
یوسف آباد . جهان آرا نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
محدوده پارك ساعی نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
میدان فلسطین 20 ۴,۵۰۰,۰۰۰
جمشیدیه . جبلی نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
قائم مقام فراهانی . مشاهیر نو ساز ۶,۷۰۰,۰۰۰
امیر آباد . محدوده پارک لاله نو ساز ۶,۴۰۰,۰۰۰
امیر آباد . كارگر شمالی نو ساز ۶,۲۰۰,۰۰۰
امیر آباد . باباطاهر نو ساز ۷,۱۰۰,۰۰۰
یوسف آباد . خیابان 11 نو ساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
میدان هفت تیر 20 ۲,۹۰۰,۰۰۰
قائم مقام فراهانی- مطهری نوساز ۵,۸۰۰,۰۰۰
میدان فلسطین - مسجدقدس 10 ۳,۳۰۰,۰۰۰
جمشیدیه نوساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
قائم مقام فراهانی- مشاهیر 30 ۳,۴۰۰,۰۰۰
امیر آباد - کارگرشمالی نوساز ۴,۸۰۰,۰۰۰
یوسف آباد - بوعلیسینا نوساز ۶,۷۰۰,۰۰۰
یوسف آباد - مستوفی 30 ۴,۳۰۰,۰۰۰
یوسف آباد - فرحبخش 15 ۵,۶۰۰,۰۰۰
یوسف آباد - کاجشمالی 25 ۳,۸۰۰,۰۰۰
پارک ساعی 12 ۳,۹۰۰,۰۰۰