> قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 5
آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 22 منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15 منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8 منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1

قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 5

عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
اندیشه شمالی نو ساز ۴,۸۰۰,۰۰۰
شهر زیبا . قدس نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
شهر زیبا . مرادی نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
شهر زیبا . شربیانی غربی نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
باغ فیض .22 بهمن نو ساز ۵,۳۰۰,۰۰۰
باغ فیض . طالقانی نو ساز ۴,۶۰۰,۰۰۰
آیت اله كاشانی . بلوار اباذر نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
آیت اله كاشانی . بهنام نو ساز ۷,۸۰۰,۰۰۰
آیت اله كاشانی . بلوار آلاله نو ساز ۴,۸۰۰,۰۰۰
پونك . بلوار همیلا نو ساز ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
پونك . بلوار كمالی نو ساز ۶,۷۰۰,۰۰۰
پونك . سردار جنگل نو ساز ۶,۱۰۰,۰۰۰
پونك . میدان پونك نو ساز ۶,۸۰۰,۰۰۰
شهران . فلكه اول نو ساز ۵,۲۰۰,۰۰۰
شهران . محدوده پاسگاه نو ساز ۴,۷۰۰,۰۰۰
شهران . كوهسار نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
شهران . وسك نو ساز ۶,۱۰۰,۰۰۰
آبشناسان نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . حصارك نو ساز ۲,۷۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . 22 متری شقایق نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . شهرك مبعث نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . گلزار شرقی نو ساز ۵,۶۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . اقاقیا نو ساز ۵,۱۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . بهارستان نو ساز ۴,۶۵۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . بلوار بعثت نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . شهید ساسانی نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
شهرک امید - متروصادقیه 25 ۲,۹۰۰,۰۰۰
فلکه دوم صادقیه نوساز ۴,۷۰۰,۰۰۰
اندیشه شمالی - نسترن نوساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
شهر زیبا - مرادی 5 ۳,۱۰۰,۰۰۰
شهر زیبا - شربیانیغربی نوساز ۴,۳۰۰,۰۰۰
باغ فیض - ثامن الحجج نوساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
آیت اله کاشانی - تعاون 18 ۳,۴۰۰,۰۰۰
آیت اله کاشانی اتوبان حكيم نوساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
پونک - میرزا بابایشرقی 14 ۳,۶۰۰,۰۰۰
پونک - میدان پونک نوساز ۵,۴۰۰,۰۰۰
پونک - همیلا 10 ۴,۵۰۰,۰۰۰
پونک - سردار جنگل 9 ۳,۹۰۰,۰۰۰
شهران - محدوده نیرو نوساز ۳,۶۰۰,۰۰۰
شهران - فلکه اول نوساز ۵,۸۰۰,۰۰۰
شهران - سمیه نوساز ۴,۵۰۰,۰۰۰
شهران - کوهسار نوساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
شهران - جهاد 9 ۴,۹۰۰,۰۰۰
آبشناسان - فلکهاول 12 ۳,۴۰۰,۰۰۰
جنت آباد - شاهین شمالی نوساز ۵,۶۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی -علامه طباطبایی نوساز ۵,۴۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی -شهرک مبعث نوساز ۵,۱۰۰,۰۰۰