> قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 4
آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 22 منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15 منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8 منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1

قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 4

عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
مجیدیه جنوبی .3 راه ارامنه نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
مجیدیه جنوبی . كرمان جنوبی نو ساز ۴,۷۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی . میدان ملت نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی . استاد حسن بنا شمالی نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی . 16 متری دوم نو ساز ۵,۳۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی . كرمان شمالی نو ساز ۴,۱۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی . لاهیجانی نو ساز ۴,۵۰۰,۰۰۰
لویزان . شاه رضایی نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
لویزان . شیان 3 نو ساز ۵,۷۰۰,۰۰۰
میدان هروی . مكران جنوبی نو ساز ۶,۷۰۰,۰۰۰
میدان هروی . ظابطی نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
شهید عراقی . پایدار فرد نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
شهید عراقی . كشوری نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
فلكه سوم تهرانپارس 5 ۴,۲۰۰,۰۰۰
هنگام . چهارراه استقلال نو ساز ۴,۵۰۰,۰۰۰
دلاوران . آزادگان شمالی نو ساز ۳,۵۰۰,۰۰۰
دلاوران . تكاوران شمالی نو ساز ۳,۵۰۰,۰۰۰
دلاوران . والاییان شمالی نو ساز ۳,۸۰۰,۰۰۰
شهرك امید 20 ۶,۵۰۰,۰۰۰
تهران پارس . شهرك پارس نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
فرجام غربی . حیدرخانی نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
فرجام غربی . عبادی جنوبی نو ساز ۵,۷۰۰,۰۰۰
فرجام غربی . تقاطع فرجام و سراج نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
فرجام غربی . 4 راه خاور نو ساز ۵,۴۰۰,۰۰۰
جشنواره . شهید نقدی نو ساز ۴,۰۰۰,۰۰۰
جشنواره . امین نو ساز ۳,۴۰۰,۰۰۰
جشنواره . 15 متری مطهری نو ساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
جشنواره . اسفندانی نو ساز ۴,۱۰۰,۰۰۰
جشنواره . درختی نو ساز ۴,۵۰۰,۰۰۰
جشنواره . زهدی نو ساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
حكیمیه . شهرك والفجر 18 ۳,۰۰۰,۰۰۰
شهرك حكیمیه . پگاه نوساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
شهرك حكیمیه . مجتمع ولیعصر 3 ۳,۵۰۰,۰۰۰
حسین آباد - جوانشیر نوساز ۴,۴۰۰,۰۰۰
مبارک آباد - افتخاریان 6 ۵,۰۰۰,۰۰۰
لویزان - شیان نوساز ۴,۵۰۰,۰۰۰
لویزان - فرشادی 4 ۳,۴۰۰,۰۰۰
میدان هروی - وفامنش نوساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
شهید عراقی - گلرومفرد نوساز ۶,۹۰۰,۰۰۰
فلکه سوم تهرانپارس نوساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
هنگام - شمیران نو نوساز ۲,۷۰۰,۰۰۰
دلاوران - تکاورانشمالی نوساز ۳,۵۰۰,۰۰۰
شهرک امید نوساز
شهرک پارس نوساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
مجیدیه جنوبی - سه راه ارامنه نوساز ۴,۸۰۰,۰۰۰
مجیدیه - استاد حسنبنا شمالی نوساز ۴,۵۰۰,۰۰۰
فرجام غربی - چهارراهخاور 2 ۳,۶۰۰,۰۰۰
جشنواره - زهدی نوساز ۳,۷۰۰,۰۰۰
جشنواره - میدان اشراق نوساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
شهرک والفجر 15 ۲,۶۰۰,۰۰۰
شهرک حکیمیه - کویدانشگاه 15 ۲,۸۰۰,۰۰۰
شهرک حکیمیه - بلواربهار 1 ۲,۶۰۰,۰۰۰